Algemene leden vergadering (6 april 2024)

LOCATIE: DORPSHUIS “DEN HAM”
ADRES: BURGEMEESTER HOBOLAAN 18 TE ZUILICHEM
AANVANG: 13.00 UUR

 

AGENDA A.L.V. VRN D.D. 6 APRIL 2024


1) Opening door Voorzitter
2) Ingekomen stukken & mededelingen
3) Vaststellen Notulen A.L.V. d.d. 1 april 2023
4) Jaarverslag Secretaris 2023
5) Financieel overzicht 2023 & begroting 2024
6) Verslag Kascommissie 2023 bestaande uit Jos Robberts en Marijke Pleging.
7) Contributie 2025
8) Benoeming Kascommissie 2024. Jos Robberts is aftredend. Reserve Kascommissielid Gert Schoneberg wordt nu Kascommissielid. Een nieuw reserve kascommissie is gewenst.
9) Bestuursverkiezing: Aftredend & herkiesbaar: Henk Baars. Tegenkandidaten kunnen worden aangemeld bij het secretariaat, voorzien van 10 handtekeningen van leden.
10) Peiling behoefte van de leden.
11) W.V.T.T.K.
12) Rondvraag


Alle jaarverslagen en de begroting 2024 liggen 30 minuten voor aanvang van de ALV ter inzage. Tevens kunt u het financiële jaarverslag 2023 en de begroting 2024 opvragen bij de penningmeester. Kandidaten, die zich beschikbaar willen stellen voor het bestuur dienen zich veertien (14) dagen voor de ALV schriftelijk aan te melden bij het secretariaat.


Na afloop van deze ALV nodigen wij u van harte uit voor een hapje en drankje en zal Wendela van de Cruyssen een lezing houden over buitenlandse Kynologische termen.