Lidmaatschap

Privacy Policy

De Vereniging Ringmedewerkers Nederland (VRN) hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij
doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens.

 

De Vereniging van Ringmedewerkers Nederland houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy
policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.

 

Als Vereniging van Ringmedewerkers Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de
verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy
policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te
nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door de Vereniging
Ringmedewerkers Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 

– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


– De overeengekomen opdracht;


Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Vereniging Ringmedewerkers Nederland
de volgende persoonsgegevens van u vragen:


– Voornaam;
– Tussenvoegsel;

– Achternaam;
– Adres;
– Bankgegevens;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door de Vereniging Ringmedewerkers Nederland
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:


– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de Vereniging Ringmedewerkers Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinden;
– Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
– Het uitvoering geven aan de doelstellingen zoals verwoord in de statuten, met
name het doen geven van opleidingen en het inzetten van leden bij exposities en
tentoonstellingen, allen onder auspiciën van de Raad van Beheer op Kynologisch
gebied in Nederland.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De lidmaatschapsovereenkomst c.q. de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
van de Vereniging Ringmedewerkers Nederland
Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Vereniging Ringmedewerkers Nederland
de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voorna(a)m(en);
– Tussenvoegsel;
– Naam;
– Adres;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankgegevens;

Alle correspondentie met de leden over de verenigingsactiviteiten en het
lidmaatschap wordt per mail verstuurd.
Uw persoonsgegevens worden door de Vereniging Ringmedewerkers Nederland
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden
Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door de Vereniging
Ringmedewerkers Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
– Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten, met name aan TGVN’s
en Kynologische verenigingen ten behoeve van de inzetbaarheid bij tentoonstellingen
en/of exposities.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge of schriftelijke toestemming.
Voor de bovenstaande doelstelling kan de Vereniging Ringmedewerkers Nederland
de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– Adresgegevens incl postcode
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door de Vereniging Ringmedewerkers Nederland
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:
– Gedurende de periode dat u lid bent van onze vereniging.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
– Het verzorgen en verzenden van de nieuwsbrief;
– Het verwerken van deelnames aan door de Vereniging Ringmedewerkers
Nederland verzorgde cursussen, opleidingen en lezingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken
wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens
te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere
partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld

hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons
opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook
verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen
met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de
EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder,
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
De Vereniging Ringmedewerkers Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer
dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de
wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben
wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens de Vereniging Ringmedewerkers Nederland van uw
gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
– Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke
wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze
verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u
vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u
niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op
het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft
neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Vereniging Ringmedewerkers Nederland
W.H.G.J. Scheepers
email:secretariaat