Algemene leden vergadering (1 april 2023)

LOCATIE: Dorpshuis “Den Ham”
ADRES: Burgemeester Hobolaan 18 te Zuilichem

AANVANG: 13.00 uur

 

 1. Opening door Voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen Notulen A.L.V. d.d. 9 april 2022
 4. Jaarverslag Secretaris 2022
 5. Financieel overzicht 2022 en begroting 2023
 6. Verslag Kascommissie 2021 bestaande uit Patricia van de Broek en Jos Robberts.
 7. Benoeming Kascommissie 2023
 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Paul Stijns en Wim Scheepers
  Tegenkandidaten kunnen worden aangemeld bij het secretariaat, voorzien van 10 handtekeningen van leden.
 9. Peiling behoefte van de leden.
 10. W.V.T.T.K.
 11. Rondvraag

Alle jaarverslagen en de begroting 2023 liggen 30 minuten voor aanvang van de ALV ter inzage. Tevens kunt u het financiële jaarverslag 2022 en de begroting 2023 opvragen bij de penningmeester. Kandidaten, die zich beschikbaar willen stellen voor het bestuur dienen zich veertien (14) dagen voor de ALV schriftelijk aan te melden bij het secretariaat.

 

Na afloop van deze ALV nodigen wij u van harte uit voor een hapje en drankje.